سایت ساز ضابطآموزش هاپلاگین 11 اعتبار

پاداش ثبت نام

پاداش ثبت نام

از قسمت مدیریت => تنظیمات => تنظیمات اصلی => پاداش ثبت نام
می توان مقداری عددی وارد کرد که بعد از ثبت نام هر کاربر به عنوان پاداش به اعتبار وی اضافه شود. معمولا برای تشویق کاربران به ثبت نام مدیر سایت مقدار وجهی به کاربران هدیه می کند
که مثلا می توانند با آن یکی از قابلیت های ویژه را انجام دهند. در صورتیکه مقدار 0 وارد شود، پاداشی برای ثبت نام در نظر گرفته نمی شود. توصیه می شود اگر سایتی دارید که تراکنش مالی واقعی در آن انجام می شود پاداش ثبت نام را 0 یا مقدار کمی قرار دهید.

488889padash.gif