پرینت

مشکل Hostcontrol pending validation

مشکل تایید نشدن دامنه

زمانیکه  دامنه ای با ایمیل خود یا مشتری خود ثبت می کنید مالک دامین باید ایمیل فعالسازی را کلیک و تایید نمایید تا شرکت ثبت کننده دامنه مطمئن شود که ایمیل مورد نظر مالک حقیقی دامنه می باشد.
برای مثال اگر دامنه به نام شخصی در هاست کنترل ثبت شود پیغام Hostcontrol pending validation برای آن دامین نمایش داده می شود تا زمانیکه مالک دامین ایمیل خود را چک نماید و روی لینک فعالسازی کلیک نماید.

نوع محتوا: رفع مشکل
سطح: مقدماتی

SecImgSes
طراحی سایت ضابط ۱۳۸۴ - ۱۳۹۸