پرینت

مشکل Hostcontrol pending validation

زمانیکه دامنه به نام شخصی در هاست کنترل ثبت می شود پیغام Hostcontrol pending validation برای آن دامین نمایش داده می شود تا زمانیکه مالک دامین ایمیل خود را چک نماید و روی لینک فعالسازی کلیک نماید و فرم نمایش داده شده را مانند تصویر زیر پر کند.
 

SecImgSes